Licencja taxi w Warszawie i nie tylko – jak ją uzyskać? Dowiedz się, ile to kosztuje i jak wygląda egzamin na taksówkarza!

Licencja taxi to dokument, który wymagany jest do rozpoczęcia pracy taksówkarza zarówno na terenie Warszawy, jak i innych miast oraz gmin znajdujących się na terenie naszego kraju. Aby go uzyskać, powinniśmy przejść przez odpowiedni kurs przygotowujący do egzaminu na licencjonowanego taksówkarza. Proces poniekąd wygląda więc podobnie jak w przypadku ubiegania się o prawo jazdy, którego posiadanie jest oczywiście niezbędnym warunkiem ubiegania się o licencję taksówkarską. Ile jednak kosztuje taki kurs? Jak wygląda egzamin i czy istnieje baza przykładowych pytań? Poznaj szczegóły dotyczące kwestii związanych z uzyskiwaniem licencji taksówkarskiej w Warszawie i nie tylko!

Spis treści:
Czym jest i ile kosztuje licencja?
Co należy zrobić, aby uzyskać licencję w Warszawie?
Jakie dokumenty są wymagane?
Ile kosztuje kurs i przygotowanie do egzaminu?
Jakie pytania mogą trafić się nam na egzaminie?
Licencja a praca w renomowanych firmach taksówkarskich

Czym jest i ile kosztuje licencja taxi?

Pełna i oficjalna nazwa dokumentu, który określa się niekiedy mianem licencji taxi, brzmi „licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”. Ta opisowa nazwa dostarcza nam znacznie więcej informacji. Zgodnie z nią licencja taxi będzie nam bowiem potrzebna właśnie do świadczenia usług taksówkarskich, czyli usług z zakresu drogowego przewozu osób taksówką w obrębie danego kraju.

Wbrew tej definicji licencja taksówkarska nie obejmuje jednak pozwolenia na transport osób w obrębie całej Polski. Najczęściej wydaje się ją z ograniczeniem do określonej gminy. W niektórych przypadkach, to jest wówczas, gdy kilka sąsiadujących ze sobą gmin zawarło odpowiednie porozumienie, jest również możliwość uzyskania licencji na wykonywanie przewozów w obrębie tychże gmin. W przypadku Warszawy licencja pozwala na świadczenie usług przewozowych w obrębie całej gminy miejskiej, w skład której wchodzi 18 wyróżnianych przed 2002 rokiem gmin obejmujących poszczególne osiedla stolicy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami licencja na świadczenie usług taksówkarskich może być udzielona na okres od minimum 2 do maksymalnie 50 lat. W zależności od tego, na jaki okres jest udzielana, inny jest koszt jej wydania. Według obecnych stawek (czerwiec 2018) opłata za udzielenie licencji na okres od 2 do 15 lat wynosi 200 złotych; opłata za licencję na od 15 do 30 lat – 250 złotych, a za licencję na okres od 30 do 50 lat zapłacimy 300 złotych. W przypadku konieczności wymiany licencji z powodu na przykład zmiany danych, które są w niej zawarte, nie ma konieczności ponownego uiszczania całej kwoty. W takich sytuacjach pobiera się opłatę w wysokości 10% całkowitej kwoty, czyli w przypadku licencji ważnych od 2 do 15 lat – 20 złotych, w przypadku licencji wydawanych na okres od 15 do 30 lat – 25 złotych, a w przypadku licencji ważnych od 30 do 50 lat – 30 złotych.

Aby uzyskać licencję taxi, nie wystarczy jednak uiścić stosownej opłaty. Konieczne będzie spełnienie jeszcze kilku podstawowych, lecz bardzo ważnych warunków, bez których nie będziemy mogli otrzymać tego dokumentu.

Co należy zrobić, aby uzyskać licencję taxi w Warszawie?

Informacje o tym, co należy zrobić, aby uzyskać licencję taxi w Warszawie, znajdziemy przede wszystkim w odpowiedniej zakładce na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. To właśnie urzędy miast oraz gmin są bowiem miejscami, w których należy złożyć wniosek o wydanie licencji na świadczenie usług taksówkarskich. Przed złożeniem wniosku warto jednak wiedzieć, że istnieje kilka warunków, od których zależy to, czy otrzymamy licencję.

Oczywistym jest, że aby ubiegać się o licencję taksówkarską, należy posiadać ważne prawo jazdy kategorii B. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba ubiegająca się o licencję powinna również mieć ukończone 21 lat i być w stanie przedstawić zaświadczenia między innymi o dobrym stanie zdrowia, braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy oraz o ukończeniu szkolenia z zakresu transportu drogowego. Ten ostatni warunek można niejako ominąć w sytuacji, gdy jesteśmy w stanie potwierdzić (najlepiej zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego lub od poprzedniego pracodawcy), że przez okres przynajmniej pięciu lat pracowaliśmy jako kierowca.

Warunkiem, który należy koniecznie spełnić, jest także wymóg tzw. „dobrej reputacji”. Przez „dobrą reputację” rozumie się, że osoba ubiegająca się o licencję na przewóz osób taksówką nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne, skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko:

 • życiu i zdrowiu,
 • wolności seksualnej i obyczajności,
 • bezpieczeństwu w komunikacji,
 • mieniu,
 • obrotowi gospodarczemu,
 • wiarygodności dokumentów,
 • środowisku lub warunkom pracy i płacy,
 • inne przestępstwa mające związek z wykonywaniem zawodu taksówkarza.

Osoba ubiegająca się o licencję taxi nie może także być – z oczywistych przyczyn – obciążona prawomocnym orzeczeniem zakazującym wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Jakie dokumenty są wymagane przy rozpoczęciu ubiegania się o licencję taxi w Warszawie?

Aby rozpocząć proces ubiegania się o licencję taxi, należy oczywiście dostarczyć odpowiedni wniosek do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Wraz z wnioskiem koniecznie powinniśmy dostarczyć również szereg innych dokumentów oraz zaświadczeń, które umożliwią odpowiednim instancjom rozpoczęcie czynności, w wyniku których zostanie podjęta decyzja o udzieleniu (lub nie) licencji taksówkarza. Niedostarczenie któregoś z wymaganych dokumentów może nie tylko znacznie przedłużyć proces oczekiwania na odpowiedź, ale też spowodować odrzucenie naszego wniosku z powodu niedopełnienia wszystkich wymaganych formalności i niespełnienia warunków określonych obowiązującymi przepisami. Dlatego przed dostarczeniem wniosku warto dwukrotnie sprawdzić, czy mamy przygotowane wszystkie wymagane dokumenty i zaświadczenia wraz z listą, którą znajdziemy na wspomnianej już oficjalnej stronie urzędu. Zgodnie z nią powinniśmy przygotować:

 • wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 • oświadczenie o spełnianiu przez osobę ubiegającą się o licencję wspomnianego wymogu „dobrej reputacji” (rozumianego zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym),
 • kserokopię ważnego prawa jazdy kat. B,
 • kserokopię orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu taksówkarza,
 • kserokopię orzeczenia psychologicznego poświadczającego brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie taksówkarza,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego auta przeznaczonego na taksówkę,
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania wyżej wymienionym pojazdem,
 • kserokopię świadectwa legalizacji taksometru,
 • kserokopię zaświadczenia o zdaniu egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
 • ewentualne oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

Przyglądając się liście wymaganych dokumentów i zaświadczeń, łatwo zauważyć, że ubieganie się o licencję taxi w urzędzie miasta jest jedną z ostatnich rzeczy, jakie musimy zrobić przed rozpoczęciem pracy w zawodzie taksówkarza. Najpierw należy bowiem przejść kurs przygotowujący do egzaminu na licencję taxi, a także zalegalizować taksometr. Konieczne będzie także uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług taksówkarskich na terenie danej gminy. Z każdą z tych kwestii wiążą się dodatkowe koszty, na które musimy być gotowi – z pewnością zwrócą się one już w ciągu kilku pierwszych tygodni pracy w zawodzie taksówkarza. Zobaczmy więc, z jakimi wydatkami musimy się liczyć, jeśli chodzi o najważniejszą część przygotowań, czyli kurs i egzamin.

Ile kosztuje kurs przygotowujący do egzaminu oraz sam egzamin na licencję taxi w Warszawie?

Decydując się na podjęcie działalności z zakresu usług taksówkarskich w Warszawie, musimy liczyć się z koniecznością zainwestowania zarówno w dobry kurs przygotowujący do egzaminu, jak i z opłatą za sam egzamin. Choć w przypadku miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców zdanie egzaminu wciąż nie jest wymagane do uzyskania licencji, w mieście tak dużym jak Warszawa nie możemy jednak bez tego ubiegać się o wydanie dokumentu.

Od 2014 roku kurs na licencję taksówkarza nie może zgodnie z przepisami kosztować więcej niż 500 złotych (wcześniej granicą był 1000 złotych). Ustawowa obniżka górnej granicy cen kursów na licencję taksówkarza miała na celu umożliwienie pracy w tym zawodzie szerszemu gronu potencjalnych przedsiębiorców, dla których wydatek 1000 złotych – zwłaszcza w połączeniu z innymi kosztami, które należy ponieść podczas ubiegania się o licencję taksówkarską, związanymi z egzaminem czy zakupem niezbędnego wyposażenia – stanowił barierę nie do przejścia.

Ze względu na dużą konkurencję na rynku warszawskim znajdziemy dziś jednak wiele przedsiębiorstw oferujących kursy taxi za 250-400 zł za osobę, co jest obecnie dość standardową i stosunkowo rozsądną ceną, jeśli chodzi o warunki w mieście stołecznym. Wybierając kurs, pamiętajmy jednak, że – podobnie jak w przypadku innych usług – również tutaj zbyt niska cena może stanowić podstawę do podejrzeń, jeśli chodzi o jakość oferowanego szkolenia. Przede wszystkim nie decydujmy się na kursy on-line, które w żaden sposób nie odwołują się do specyfiki miasta czy gminy, na terenie której mamy zamiar świadczyć usługi taksówkarskie. Brak wiedzy z tego zakresu może skutkować niezdaniem egzaminu na licencję taxi w miejscu naszego zamieszkania.

Sam egzamin również związany jest z istotnymi kosztami. Ceny przeprowadzenia egzaminu z wiedzy w zakresie transportu drogowego taksówką, niezbędnego do ubiegania się o wydanie licencji taxi, różnią się oczywiście w zależności od miasta czy gminy, w której zamierzamy podjąć działalność. W chwili obecnej egzamin w Warszawie to koszt rzędu 260 złotych. Choć jest on więc wyższy niż w innych dużych miastach w Polsce – we Wrocławiu obecna stawka to 100 złotych – warto pamiętać, że w Warszawie również obowiązujące stawki godzinowe taksówkarzy są znacznie wyższe niż gdziekolwiek indziej. Koszt ten z pewnością szybko się nam zwróci z nawiązką po tym, gdy podejmiemy już pracę w zawodzie taksówkarza.

Jakie pytania mogą trafić się nam na egzaminie na licencję taxi w Warszawie?

Pytania na egzaminie na licencję taxi zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach czy gminach, będą zwykle dotyczyły tych samych zagadnień. Tematami, którymi zajmiemy się podczas kursu na licencję taksówkarza, będą zwykle przede wszystkim:

 • topografia miejscowości lub gminy, na terenie której zamierzamy świadczyć swoje usługi,
 • przepisy prawa związane ze świadczeniem zawodu taksówkarza, zwłaszcza zawarte w ustawie o ruchu drogowym i przepisy prawa przewozowego,
 • uprawnienia organów takich jak policja czy inspekcja transportu drogowego,
 • działanie taksometru oraz związane z nim przepisy metrologiczne,
 • znajomość wyposażenia auta, które będzie służyło jako taxi,
 • obowiązujące przepisy prawa miejscowego,
 • prawo pracy oraz kwestie podatkowe związane z rozliczaniem się z działalności taksówkarskiej.

Również egzamin będzie więc oparty przede wszystkim na tych kilku najważniejszych zagadnieniach. Jeżeli więc rzetelnie podejdziemy do kursu, nie musimy obawiać się egzaminu – wszystkie najważniejsze informacje, o które komisja może zapytać nas podczas sprawdzania naszej wiedzy, z pewnością pojawią się wcześniej podczas szkolenia. Przyglądając się liście najczęściej pojawiających się zagadnień, widzimy również, dlaczego tak istotne jest wybranie kursu, którego prowadzący wezmą pod uwagę specyfikę gminy czy miasta, na terenie którego zamierzamy podjąć działalność. Aż 2 z 7 zagadnień dotyczą bowiem nie ogólnych kwestii związanych z usługami taksówkarskimi, lecz topografii terenu i prawa miejscowego gminy lub miasta. Egzaminy na licencję przeprowadzane są przez specjalne komisje powoływane przez starostę w terminie nie późniejszym niż 60 dni od zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu. Wniosek zwykle zgłaszają podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie kursu, jednak kursant może również samodzielnie dostarczyć odpowiedni dokument i tym samym zgłosić gotowość do podjęcia egzaminu.

Licencja taxi jako przepustka do pracy w renomowanych firmach taksówkarskich w Warszawie i nie tylko

Licencja taxi to dokument, który umożliwia nam pracę w renomowanych firmach taksówkarskich na terenie wybranej gminy czy miasta – także na terenie miasta stołecznego Warszawy. Samo posiadanie licencji nie zagwarantuje nam bowiem rzeszy klientów. Aby naprawdę rozpocząć działalność i zacząć zarabiać, warto skorzystać z ofert pracy dużych sieci taksówkarskich, które zadbają o to, abyśmy jako pracownicy mieli ciągły kontakt z klientami. Dzięki współpracy z firmą taksówkarską możemy bowiem liczyć na dziesiątki zleceń każdego dnia, przekierowywane przez doświadczonych dyspozytorów, którzy z łatwością wybiorą kierowcę znajdującego się najbliżej miejsca odbioru kolejnego klienta, a dzięki właściwemu zarządzaniu usprawnią zarówno pracę każdego z taksówkarzy indywidualnie, jak i całej firmy.

Jedną z firm gwarantujących stabilne zatrudnienie w branży taksówkarskiej na terenie Warszawy jest między innymi ogólnopolska sieć Eko Taxi. Dzięki szerokiej popularności firmy Eko Taxi wśród zarówno mieszkańców, jak i turystów z innych dużych miast, kierowcy taksówek stowarzyszonych w Eko Taxi mogą liczyć na wielu klientów.

Może Cię zainteresować również

 • Taxi w Warszawie ZachodniejTaxi w Warszawie Zachodniej
  Taxi w Warszawie Zachodniej jest wygodnym środkiem transportu zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Do innych rejonów stolicy dojeżdżają stamtąd osoby rezydujące na co dzień w tej części miasta, jak i podróżni docierający do tutejszego dworca. Jeśli chcesz odbyć przejazd na najlepszych warunkach, zwróć uwagę na to, jakiego przewoźnika wybierasz. Zachęcamy do wybrania w tym przypadku Eko Taxi....
 • Taxi na telefon w WarszawieTaxi na telefon w Warszawie
  Taxi na telefon w Warszawie przyda się zawsze wtedy, gdy potrzebujesz transportu po stolicy. Jeśli chcesz się gdzieś pilnie dostać, będzie to odpowiednie rozwiązanie. Sprawdza się jednak również przy planowanych z góry przejazdach, jeśli nie możesz skorzystać z własnego samochodu lub wolisz uniknąć podróżowania komunikacją miejską. Osoby zainteresowane takimi usługami zapraszamy do zapoznania się z atrakcyjną ofertą naszej firmy - Eko Taxi....
 • Tanie taksówki w WarszawieTanie taksówki w Warszawie
  Tanie taksówki w Warszawie to wygodny i opłacalny środek transportu. Pojedziesz nim w dużo bardziej komfortowych warunkach niż komunikacją miejską, a często jest to świetna alternatywa nawet dla skorzystania z własnego samochodu. W tym celu należy jednak wybrać właściwą ofertę z korzystnymi warunkami. Osoby zainteresowane takimi usługami zachęcamy do wybrania oferty Eko Taxi....
 • Taksówka w WarszawieTaksówka w Warszawie
  Taksówka w Warszawie to częsty wybór mieszkańców stolicy, a także osób, które przybywają tu w celach służbowych czy turystycznych. Wynika to w dużej mierze ze specyfiki tego dużego miasta, a co za tym idzie, z obowiązujących tu możliwości transportowych. Taxi to rozwiązanie wygodne i szybkie, ale warto zwrócić uwagę na to, jaką ofertę wybierasz. Jeśli szukasz tej najlepszej, koniecznie sprawdź, co mamy do zaproponowania w naszej firmie - Eko Taxi....
 • Poszukujemy kierowców do pracy w Warszawie
  Uwaga! Zatrudnimy kierowców do pracy w Warszawie. ...